תקנון | מלכי האוס

תקנון

תקנון

1.1. אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלכי האוס.

1.1. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המתחם.

1.1. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.1. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של מלכי האוס, כי למלכי האוס שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המתחם ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של מלכי האוס, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.1. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המתחם כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

סיכונים ואחריות 

1.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

1.1. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

1.1. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.

1.1. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") ומלכי האוס אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי.

המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

1.1.מלכי האוס עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי מלכי האוס והן על ידי צדדים שלישיים.

1.2.מלכי האוס לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

1.2. המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

1.2. מלכי האוס לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

 

הזמנת אירוח 

כללי

1.1.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

1.1.1. הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 0544-886804 או באמצעות אתר זה.

1.1.1. כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.

פרטי רוכש השירותים

1.1.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

1.1.1. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם

אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

1.1.1. הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

1.1.1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של מלכי האוס. מלכי האוס יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

אופן ההזמנה 

1.1.1. המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.

1.1.1. בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.

1.1.1. התשלום יתבצע במלואו עם היציאה מהמתחם במזומן ואו בכרטיס אשראי.

תנאים והגבלות 

1.1. המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ (למעט באילת), בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת. 

1.1. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

1.1. מלכי האוס רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

1.1. המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או

1.1. מספר המקומות במלכי האוס מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד. 

1.2. אין כפל מבצעים והנחות.

קבלת ופינוי חדרים:

1.2.1. קבלה: בימי חול בשעה 15:00, בשבת או חג בשעה 17:00.

1.2.1. פינוי: בימי חול עד השעה 11:00, בשבת או חג עד השעה 14:00.

1.2.1. הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת מלכי האוס וכרוכה בתשלום נוסף.

 

1.8 אירוח במלכי האוס יתאפשר למשפחות וזוגות בלבד.

1.9. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע

להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

1.10. המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.

1.11. ט.ל.ח.

ביטול הזמנה 

1.1. הזמנה שתתבטל עד שבעה ימים לפני תאריך ההזמנה תחוייב בעלות לילה מלא.

תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.

1.1. הזמנה שתתבטל עד 14 יום לפני תאריך ההזמנה תחוייב בעלות 50% של לילה מלא.

2. מתחם הבריכה הנכם מתבקשים להקפיד על שמירת ההוראות והנהלים במתחם הבריכה.

הוראות שונות 

2.1 הבאת בעלי חיים לנופש כפופה לאישור מראש של הנהלתמלכי האוס וייתכן שתהיה כרוכה בתשלום נוסף.

2.1 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת מלכי האוס  מראש. הבאת אורחים למתחם מלכי האוס/ הבריכה בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.

2.1 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ לאתר הנופש.

2.1 אין לעשן בתחום המתחם מלבד המקומות המותרים לכך. 2.1 המשתמש מתחייב להותיר את המטבח שבמתקן נקי ובלא נזק, עם עזיבתו את המקום.

2.1 אין להביא מערכות הגברה/קריוקי או כל רמקול אחר למתחם הארוח. חל איסור מוחלט על השמעת מוזיקה או רעש בלתי הולם בכל שעות היממה.

שמירת המקום 

2.1 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.

2.1 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

מבצעים ועדכונים

לא ניתן לבצע הזמנות אונליין דרך האתר

5% הנחה למזמינים באתר